T.C. 

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2009/12034

KARAR NO: 2011/4955

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ: İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

TARİHİ       : 07/04/2009

NUMARASI: 2007/13-2009/71

DAVACI      : CİVTAŞ CİVATA İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

 VEKİLİ: AV. GÖNÜL KORKMAZ

DAVALILAR: 1- LİNK TESİSAT VE MALZ. İML. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 2- MEHMET ÖZKAN ÜNAL

 VEKİLİ: AV. YAĞMUR KUTLUCAN

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07,04,2009tarih ve 2007/13-2009/71 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili  tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Süzer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, davalılara ait 2004-02913, 2005-00852, 2005-00853, 2006-02554 sayılı faydalı model belgelerinin yenilik ve ayırt edicilik özellikleri bulunmadığını ileri sürerek, hükümsüzlüğünü ve sicilden terkini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekili, faydalı modellerin müvekkili şirket adına tescilli olduğunu, diğer müvekkilinin buluş sahibi olduğunu, faydalı model belgelerinin tescillerini usulüne uygun yapıldığını, yenilik ve ayırt edicilik özelliklerinin mevcut olduğunu savunarak, davanın reddi istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna dayanılarak, 2004 092913 nolu faydalı model ile Flonş profilleri ve köşe elemanlarının Smitka protex Mei-Technik, METU System Vento ve Ductmate Firmaları tarafından üretilen ürünler arasında büyük benzerlik bulunduğu, 2005/00852 nolu faydalı modelin istem unsurlarının tamamının karşılaştırılan üründe mevcut olduğu, 2005/00853 nolu faydalı model ile Erico Müpro firmaları tarafından üretilen belirli ürünler arasında büyük benzerlikler olduğu, 2006/02554nolu faydalı model istemlerinin de Müpro Firmasının ürünlerinde ile faydalı modelin unsurlarında var olduğu,bu faydalı modellerin yeni olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bent dışında sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 166. Maddesinde “ Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.” hükmüne ve aynı kararnamenin 133/son maddesindeki “Patentin hükümsüzlüğü davası, davanın açıldığı anda Patent Sicili'nde Patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır” şeklindeki düzenlemeye göre, faydalı model belgesi hükümsüzlüğü davası faydalı model belgesinin sicilde kayıtlı malikine karşı açılır. Hak sahibine tebligat yapılacağı belirtilmiş ise de tebligat ihbar niteliğinde olup hak sahibine husumet yöneltilmesi anlamına geldiği kabul edilemez. Buhalde, mahkemece buluş sahibi davalı Mehmet Özkan Ünal hakkındaki davanın husumetten reddi gerekirken davalı hakkındaesastan karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu yönüylebozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine,25.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.